Skip to content

Uppdatering om integritetsförlopp

Sedan 2019 har vi gått igenom integriteten på Meta och investerat 5,5 miljarder USD i ett rigoröst integritetsprogram som innefattar personer, processer och tekniker utformade att identifiera och hantera säkerhetsrisker tidigt och bädda in integritet i våra produkter redan från början.

01. SÅ HÄR GÖR VI

Vi har utökat våra olika produkt-, teknik- och verksamhetsteam som primärt fokuserar på integritet från ett par hundra personer vid slutet av 2019 till fler än 3 000 vid slutet av 2023

Photo of Chief Privacy Officer of Product Michel Protti on Meta’s Menlo Park campus

"Vi insåg under sommaren 2019 att vi behövde investera i integritet i en helt annan skala. Det har inneburit en enorm förändring för Meta: fundamentala infrastrukturförändringar när det gäller personer, processer och teknik, såväl som tillsyn och ansvarsskyldighet. Och vi fortsätter att göra investeringar för att skydda användarnas data i takt med att system, teknik och förväntningar förändras."


– Michel Protti, Chief Privacy Officer for Product

Styrning

Vårt arbete med integritet är uppbyggt av våra interna styrningsstrukturer som bäddar in integritets- och dataanvändningsstandarder i hela företagets verksamhet.

Under arbetet med att integrera integritet för hela företaget har vi bäddat in integritetsteam inom produktgrupper. Dessa fördjupar förståelsen för integritetsöverväganden genom att tillhandahålla expertis inom varje produktgrupp. Dessa team ser till att integritetsansvaret finns inbyggt i alla våra produkter.

Teamet för integritet och datapraxis leds av Michel Protti, som är Chief Privacy Officer for Product, och består av dussintals olika team, både tekniska och icke-tekniska. Teamen fokuserar på att formulera och bibehålla integritetsstrategier och möjliggöra för resten av företaget att följa dessa.

Teamet för integritet och datapraxis är centralt för företagets arbete med att upprätthålla vårt omfattande integritetsprogram. Uppdraget är att ingjuta en ansvarsfull datapraxis på Meta och teamet vägleder detta arbete genom att se till att användare förstår hur Meta använder deras data och att de kan lita på att våra produkter använder data på ett ansvarsfullt sätt.

Teamet för integritet och datapraxis är bara en organisation bland många på företaget som ansvarar för integritet. Det finns tusentals personer i olika organisationer och roller på Meta som arbetar för att integrera integritet i alla delar av vår företagsverksamhet, däribland offentlig policy och juridik. Det är ett djupgående och tvärfunktionellt arbete att få till integriteten och vi anser att alla på Meta är ansvariga för detta arbete.

Teamet för integritets- och datapolicy leds av Erin Egan, som är Vice President and Chief Privacy Officer for Policy. Teamet leder våra insatser i den globala offentliga diskussionen kring integritet, däribland nya regelverk, och ser till att feedback från myndigheter och experter runt om i världen beaktas vid framtagandet av våra produkter och vår dataanvändningspraxis.

Teamet för integritets- och datapolicy samråder därför med dessa grupper via ett flertal olika samrådsmekanismer, däribland följande:

 • Integritetsrådgivningsgrupper som har regional expertis eller specialiserad expertis inom ämnen som annonser eller utökad verklighet (XR).
 • Workshoppar (bland annat Datadialoger) och andra sammankomster om komplexa integritetsfrågor.
 • Pågående konsultationer med experter som en del av vår produktutvecklingsprocess som bidrar till vårt långsiktiga förhållningssätt till integritet.
 • Finansiering av expertforskning och opinionsbildning kring integritet, däribland vår integritetsforskning och ansvarsbidrag för XR.
 • Finansiering av experter som ger oss djuplodande konsultationer om hur vi kan förbättra delar av vårt integritetsprogram.
 • Stöd till gränsöverskridande branschorganisationer som Trust, Transparency and Control Labs (TTC Labs) och Open Loop som utvecklar innovativa lösningar som hjälper oss och andra att bygga ansvarsfull teknik.

Vi arrangerar också regelbundna samtalsserier och en årlig sammankomst för integritetsexperter där ledande integritetsexperter från hela världen diskuterar en rad angelägna integritetspolicyämnen.

Teamet för integritetsjuridik är inbäddat i utformningen av det pågående genomförandet av programmet och rådgör angående juridiska krav under integritetsgranskningsprocessen.

Integritetskommittén är en oberoende kommitté i vår styrelse som sammanträder minst varje kvartal för att se till att vi lever upp till våra integritetsåtaganden. Kommittén består av oberoende styrelseledamöter med omfattande erfarenhet av liknande tillsynsroller. Minst en gång i kvartalet tar de emot sammanställningar om bland annat det globala policylandskapet, hur det står till med integritetsprogrammet och statusen för den externa oberoende utvärderingen av integritetsprogrammet.

Internrevisionen ger en oberoende försäkran om det övergripande skicket för integritetsprogrammet och det stödjande kontrollramverket.

Integritetsutbildning

En del i arbetet med att se till att alla förstår sin roll i att skydda integriteten på Meta är att kontinuerligt satsa på integritetsutbildning, alltifrån träning till interna medvetenhetskampanjer om integritet.

En central komponent i vår utbildningspraxis levereras genom vår integritetsträning. Integritetsträningen täcker de grundläggande delarna av integritet och har utformats så att alla på Meta utvecklar förmågan att känna igen och överväga integritetsrisker. E-utbildningsformatet hos både den årliga integritetsträningen och integritetsträningskurserna för nyanställda och nya tillfälliga arbetare ger scenariobaserade exempel på integritetsöverväganden i linje med vår affärsverksamhet. De innefattar också en utvärdering som testar förståelsen av de relevanta integritetskoncepten. Denna träning uppdateras och distribueras årligen för att säkerställa att relevant information ingår tillsammans med kärnkoncepten.

Vid sidan av den grundläggande integritetsutbildningen har vi också en katalog med alla kända integritetsutbildningar som används på Meta och som omfattar ämnen som är relevanta för personer i specifika roller.

Ett annat sätt som vi bedriver integritetsutbildning på är genom regelbunden kommunikation med anställda. Utöver våra integritetsutbildningskurser levererar vi löpande integritetsinnehåll via interna kommunikationskanaler, uppdateringar från integritetsledarskapet, interna frågestunder och en dedikerad integritetsvecka.

Under den dedikerade integritetsveckan fokuserar vi på integritet mellan företag, presenterar interna och externa föredragshållare och lyfter viktiga integritetskoncept och integritetsprioriteringar med hjälp av engagerande innehåll och evenemang.

När vi deltar i externa integritetsevenemang, som dataintegritetsdagen, eller vår årliga sammankomst för integritetsexperter ökar vi den interna medvetenheten och engagemanget via interna kanaler för att se till att alla har möjlighet att delta och lära sig mer om integritet.

Regelmässig beredskapsprocess

Vi har ett speciellt team som jobbar med att se till att vi följer globala integritets- och dataregler. Vår regelmässiga beredskapsprocess är uppbyggd utifrån viktiga ämnen eller "integritetsområden" (till exempel ungdomar, känsliga data, samtycke och så vidare) för att se till att vi hanterar integritetskrav på ett holistiskt sätt.

Identifiering och bedömning av integritetsrisker

Vi har skapat programmet för hantering av integritetsrisker för att identifiera och bedöma integritetsrisker relaterade till hur vi samlar in, använder, delar och lagrar användardata. Vi använder denna process för att upptäcka riskteman, förstärka integritetsprogrammet och förbereda oss för framtida efterlevnadsinitiativ.

Skyddsåtgärder och kontroller

Vi har tagit fram skyddsåtgärder, bland annat processer och tekniska kontroller, för att hantera integritetsrisker. Som en del i detta arbete genomför vi interna utvärderingar både av skyddsåtgärdernas utformning och effektivitet när det gäller att avvärja integritetsrisker.

Problemhantering

Vi har etablerat en centraliserad problemhanteringsfunktion för att främja självidentifiering och hantering av integritetsproblem. Denna process innefattar hela integritetsproblemets hanteringscykel från registrering och prioritering, hanteringsplanering samt avslut med bevis.

Granskningsteam

Vi har skapat ett granskningsteam som har till uppgift att proaktivt testa våra processer och tekniker för att upptäcka potentiella integritetsrisker. Granskningsteamet tar rollen som externa eller interna aktörer som försöker ta sig förbi våra integritetskontroller och skyddsåtgärder. Det hjälper oss att proaktivt hitta områden där vi kan förbättra vår kontrollmiljö.

Incidenthantering

Oavsett hur robusta våra hanteringssystem och skyddsåtgärder är behöver vi också en process som (1) upptäcker när en händelse potentiellt undergräver konfidentialiteten, integriteten eller tillgängligheten för de data som Meta ansvarar för, (2) undersöker dessa situationer och (3) vidtar alla nödvändiga åtgärder för de luckor som identifieras.

Vårt incidenthanteringsteam verkar globalt för att övervaka de processer som identifierar, bedömer, begränsar och åtgärdar integritetsincidenter. Även om teamet för integritet och datapraxis leder incidenthanteringsprocessen är integritetsincidenter allas ansvar på Meta. Team från hela företaget, däribland juridiska team och produktteam, spelar viktiga roller. Vi fortsätter att investera tid, resurser och energi i att bygga ett program med flera skikt som ständigt utvecklas och förbättras och vi lyfter fram tre komponenter i vårt tillvägagångssätt här nedan.

Vi använder flera skikt av åtgärder för att skydda personer och deras information. Det innefattar att implementera skyddsåtgärder för att upptäcka fel proaktivt, innan de kan leda till problem. Med tanke på vår verksamhets skala så har vi investerat mycket i att skapa och driftsätta ett brett utbud av automatiserade verktyg som är avsedda att hjälpa oss att identifiera och åtgärda potentiella integritetsproblem så tidigt och snabbt som möjligt. Dessa automatiserade system är utformade för att upptäcka incidenter i realtid för att underlätta snabb hantering.

Oavsett hur kapabla våra automatiserade system än blir spelar naturligtvis våra anställdas uppsikt och omsorg alltid en avgörande roll för att hjälpa till att proaktivt identifiera och åtgärda problem. Våra teknikteam granskar regelbundet systemen för att identifiera och åtgärda incidenter innan de påverkar användare.

Sedan 2011 har vi kört ett Bug Bounty-program där externa forskare hjälper till att förbättra säkerheten och integriteten i våra produkter och system genom att anmäla potentiella säkerhetsrisker till oss. Programmet hjälper oss att skala upp upptäcktsinsatserna och åtgärda problemen snabbare i syfte att bättre skydda vår community. De belöningar som vi betalar ut till kvalificerade deltagare uppmuntrar till mer högkvalitativ säkerhetsforskning.

Under de senaste tio åren har fler än 50 000 forskare anslutit sig till programmet och cirka 1 500 forskare från 107 länder har belönats.

Även om vi tillämpar ett flertal skyddsåtgärder mot integritetsincidenter som obehörig åtkomst till data, tror vi att transparens är ett viktigt sätt att återuppbygga förtroendet för våra produkter, tjänster och processer om ett problem uppstår. Förutom att åtgärda och lära av våra misstag innefattar vårt incidenthanteringsprogram därför även steg för att meddela personer när det är lämpligt. Det gäller till exempel ett inlägg i Newsroom eller i vår blogg Privacy Matters som tar upp problem som påverkar communityn eller att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra instanser för att ta itu med problemen som vi hittar.

Tredjepartsöversikt

Tredje parter är externa parter som har affärssamarbeten med Meta men som inte drivs eller ägs av Meta. Dessa tredje parter delas vanligtvis in i två huvudkategorier: de som tillhandahåller Meta en tjänst (som leverantörer som tillhandahåller designstöd för webbplatser) och de som bygger sina företag kring vår plattform (som app- eller API-utvecklare). I syfte att minska integritetsrisker från tredje part som får tillgång till personuppgifter har vi utvecklat ett externt dedikerat tillsyns- och hanteringsprogram. Det ansvarar för att övervaka tredjepartsrisker och implementera lämpliga integritet-skyddsåtgärder.

Vi har skapat en extern integritetsbedömningsprocess för tjänsteleverantörer som bedömer och minskar integritetsrisken. Dessa tjänsteleverantörer är också bundna av kontrakt som innehåller integritetsskydd. Deras riskprofil kan avgöra hur de övervakas och omvärderas, där det är lämpligt, samt vilka verkställande åtgärder som ska vidtas till följd av överträdelser, till exempel uppsägning av uppdraget.

Vi har tagit fram en formell process som upprätthåller och avregistrerar tredje parter som bryter mot sina integritets- och säkerhetsskyldigheter. Detta innefattar standarder och tekniska mekanismer som stöder bättre utvecklarpraxis på hela vår plattform, däribland följande:

 • Dataanvändningskontroll (DUC): Rutiner och infrastruktur som ser till att tredjepartsutvecklare genomför en årlig dataanvändningskontroll (DUC), där utvecklare intygar syftet med och användningen av alla typer av personuppgifter som de begär eller fortsätter att ha tillgång till. Varje syfte och användning ska också följa tillämpliga villkor och policyer. Vi har lagt till nya frågor och förbättrad logik som ger bättre exakthet i svaren och bättre förståelse för utvecklare. Vi har även skapat nya verktyg som centraliserar utvecklarkommunikationen och begär ytterligare information på en och samma plats.
 • Övervaka utvecklares efterlevnad: Vi har utvecklat tekniska och administrativa mekanismer som övervakar utvecklarnas efterlevnad av våra plattformsvillkor på både löpande och periodisk basis. När vi upptäcker en överträdelse vidtar vi standardiserade åtgärder med hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad, karaktär och konsekvenser, utvecklarens illvilliga beteende eller historia av överträdelser samt tillämpliga lagar för att avgöra vilka lämpliga verkställighetsåtgärder som bör vidtas.
 • Standarder för datasäkerhet: vi har också utvecklat standarder för datasäkerhet baserade på branschstandarder för utvecklare, som skapar en bredare och bättre säkerhetspraxis på plattformen och i utvecklarekosystemet.
 • Developer Trust Center: Vi lanserade Developer Trust Center, en central hubb på webbplatsen Meta för utvecklare, där det sammanställs material för tredjepartsutvecklare om dataintegritet, datasäkerhet, plattformstermer och övervakningsmekanismer som de interagerar med, till exempel appgranskning, återgranskning av app, DUC och dataskyddsbedömning (DPA).

Externt datamissbruk

Teamet för externt datamissbruk arbetar med att upptäcka, undersöka och blockera beteendemönster som är förknippade med skrapning. Skrapning är en automatisk insamling av data från en webbplats eller app och kan vara antingen auktoriserad eller obehörig. Användning av automatisering för att komma åt eller samla in data från Metas plattformar utan vår tillåtelse är ett brott mot våra villkor.

Vi fortsätter att investera i infrastruktur och verktyg som gör det svårare för skrapare att samla in data från våra tjänster och svårare att utnyttja den om de lyckas. Exempel på dessa investeringar innefattar kvotbegränsningar och datagränser. Kvotbegränsningar minskar antalet gånger som någon kan interagera med våra produkter under en viss tid, medan datagränser hindrar personer från att få ut mer data än de borde behöva för att använda våra produkter normalt.

Vi använder nu internt genererade användar- och innehållsidentifierare, efter att ha upptäckt att obehörig skrapning ofta innebär att gissa eller köpa sådana identifierare. Vi använder även nya, pseudonymiserade identifierare som hjälper till att avskräcka obehörig dataskrapning genom att göra det svårare för skrapare att gissa, ansluta och upprepade gånger komma åt data.

Vi blockerar miljarder misstänkta obehöriga skrapningsåtgärder varje dag på Facebook och Instagram och vi vidtar ett flertal olika åtgärder mot obehöriga skrapare, bland annat inaktivering av konton och begäranden att företag som lagrar skrapade data tar bort dem.

Integritetsgranskning

Processen för integritetsgranskning är en central del i utvecklingen av nya och uppdaterade produkter, tjänster och metoder på Meta. Med hjälp av den här processen bedömer vi hur data används och skyddas som en del av nya eller uppdaterade produkter, tjänster och metoder. Över hela företaget granskar vi i genomsnitt 1 200 produkter, funktioner och datapraxis varje månad, innan de skickas för utvärdering och begränsning av integritetsrisker.

Som en del i processen utvärderar ett tvärfunktionellt team med integritetsexperter potentiella integritetsrisker förknippade med ett projekt och avgör om något behöver förändras för att begränsa dessa risker innan projektet lanseras. Om en oenighet uppstår kring utvärderingen av tillämpliga risker eller de föreslagna produktbegränsningarna kräver processen att teamen skickar frågan vidare till produkt- och policyledarna och slutligen till vd:n för vidare utvärdering och beslutsfattande.

Utvecklingen av nya eller modifierade produkter, tjänster eller metoder via processer för integritetsgranskning styrs av våra interna förväntningar, vilka innefattar följande:

 1. Ändamålsbegränsning: behandla endast data för ett begränsat och tydligt uttalat ändamål som personer drar nytta av.
 2. Dataminimering: samla in och skapa den minsta mängd data som krävs för att stödja tydligt angivna ändamål.
 3. Lagring av data: behåll endast data så länge som det faktiskt krävs för att stödja tydligt angivna syften.
 4. Externt datamissbruk: skydda data från missbruk, oavsiktlig förlust och åtkomst från obehöriga tredje parter.
 5. Transparens och kontroll: Kommunicera produktbeteenden och datapraxis proaktivt, tydligt och ärligt. Ge personer kontroll över vår praxis när helst det är möjligt och lämpligt.
 6. Dataåtkomst och datahantering: ge personer möjlighet att komma åt och hantera data som vi har samlat in eller skapat om dem.
 7. Rättvisa: bygg produkter som identifierar och minskar risker för utsatta befolkningsgrupper och säkerställ att de skapar ett värde för personer.
 8. Ansvarsskyldighet: upprätthåll interna processer och tekniska kontroller i våra beslut, produkter och metoder.

Vi har även investerat i verifieringsgranskningar och en centraliserad plattform som stöder processen för integritetsgranskning i stor skala:

 • Centraliserad plattform: Vi har investerat i en centraliserad plattform som används under hela integritetsgranskningsprocessen, där team kan hantera alla aspekter av sina granskningar, krav och integritetsbeslut. Det är en central förvaringsplats som gör att team kan hantera alla aspekter av sina integritetsgranskningsprocesser, bland annat söka bland och hantera externa integritetsåtaganden som företaget har gjort.
 • Verifieringsgranskning: Verifieringsgranskning innefattar en teknisk granskningsfas som verifierar och dokumenterar den tekniska implementeringen av integritetskraven och begränsningsåtgärder, såväl som tillämpliga åtaganden för varje lansering. Vi har tagit fram en teknisk implementeringsgranskning för att analysera, verifiera och dokumentera den tekniska implementeringen av integritetsåtgärder och åtaganden. Denna process, som är integrerad i de verktyg vi använder för att bygga programvara på Meta, möjliggör att den verifiering som överenskommits i integritetsgranskningen också har implementerats.
02. RESULTAT FÖR PRODUKTINTEGRITET

Vi investerar kontinuerligt i produktinnovationer inom integritet och kontroll, som är till nytta för våra användare

Komal Lahiri, VP Privacy Review

"Miljarder människor lägger sin integritet i våra händer varje dag. Integritetsgranskning är centralt för att leva upp till den tilliten och hjälper oss att skapa innovationer på ett ansvarsfullt sätt. Vårt främsta mål är att visa våra användare och tillsynsmyndigheter att vi uppfyller våra integritetsskyldigheter på ett bra sätt."


– Komal Lahiri, VP Privacy Review

Vi har satt användarintegriteten i centrum för hur vi bygger och kontinuerligt uppdaterar våra produkter. Det gör vi genom att skapa standardinställningar och kontroller som gör det enkelt för användare att konfigurera den integritetsnivå som de är mest bekväma med. Vi gör det också genom att prioritera integritet när vi utvecklar nya produkter.

Sedan 2016 har användare på Messenger haft alternativet att aktivera end-to-end-kryptering. Under 2023 började vi introducera end-to-end-kryptering som standard i alla personliga chattar på Messenger och Facebook.

Detta har tagit flera år att genomföra eftersom vi har tagit oss tiden att göra det ordentligt. Våra tekniker, kryptografer, designer, policyexperter och produkthanterare har arbetat oförtröttligt med att bygga om Messenger-funktioner från grunden. Aktivering av end-to-end-kryptering på Messenger innebar att bygga om många aspekter av ansökningsprotokollen från grunden, för att förbättra integriteten och säkerheten, och samtidigt bibehålla de funktioner som gjort Messenger så populärt. Vårt tillvägagångssätt var att dra nytta av tidigare lärdomar från både WhatsApp och Messengers hemliga konversationer och sedan ta oss an våra mest utmanande problem, som flerenhetskapacitet, funktionsstöd, meddelandehistorik och webbstöd. Längs vägen introducerade vi nya integritets-, säkerhets- och kontrollfunktioner som applås och leveranskontroller som gör att användare kan välja vilka som kan skicka meddelanden till dem, samt förbättringar av befintliga säkerhetsfunktioner som anmäla, blockera och meddelandeförfrågan.

End-to-end-kryptering handlar i slutändan om att skydda användares kommunikation så att de kan känna sig trygga att uttrycka sig tillsammans med nära och kära. Vi arbetade i nära samarbete med externa experter, akademiker, förespråkare och myndigheter för att identifiera risker och skapa åtgärder som säkerställer att integritet och säkerhet går hand i hand. Vi beställde en oberoende bedömning av påverkan på mänskliga rättigheter och publicerade en utförlig vitbok om Metas inställning till säkrare privatmeddelanden på Messenger och i Instagrams direktmeddelanden.

Smarta glasögon från Ray-Ban Meta gör att du kan ta en bild eller spela in ett videoklipp från ditt unika perspektiv, lyssna på musik eller svara när det ringer, samt använda smarta funktioner när de introduceras – allt utan att behöva ta fram telefonen. Smarta glasögon från Ray-Ban Meta har fått en ny design med en kamera av högre kvalitet, förbättrade ljud- och mikrofonsystem och nya funktioner, som livestreaming och inbyggd Meta AI, så att du inte behöver välja mellan att fånga ett ögonblick eller att uppleva det.

Smarta glasögon från Ray-Ban Meta togs fram med integritet i centrum vilket tydligt bevisar vårt åtagande att skapa innovationer på ett ansvarsfullt sätt med inbyggd integritet. Vi har använt oss av feedback från berörda parter, som vi skaffade oss redan tidigt från det att vi lanserade Ray-Ban Stories, på meningsfulla och märkbara sätt.

 • Inspelningslampan är nu synligare och mer märkbar med olika signalmönster, med ihållande till blinkande ljus, för längre inspelning (videoinspelning, livestreaming).
 • Vi har också lagt till en funktion som upptäcker mixtrande, för att förhindra att användare spelar in med inspelningslampan helt övertäckt. Om inspelningslampan är helt övertäckt kan användaren inte använda kameran och blir ombedd att ta bort det som är i vägen innan hen kan fortsätta.
 • Den tillhörande Meta View-appen ger även fortsättningsvis enkel åtkomst till integritetsinställningar för att hantera information och ytterligare datadelande med Meta.

Vi lanserade nya generativa AI-funktioner, bland annat AI-dekaler, bildredigering med AI, AI-assistenten Meta AI som finns i alla våra appar, samt 28 nya AI-karaktärer som spelas av kulturikoner och influerare. Som en del av lanseringen av dessa funktioner lade vi till Generative AI Privacy Guide, som är en integritetsguide för generativ AI, och andra transparensresurser så att användare kan få bättre förståelse för hur vi har byggt våra AI-modeller, hur AI-funktionerna fungerar och vilka kontroll- och dataintegritetsrättigheter de kan ha.

Förra året uppdaterade vi verktyget Varför ser jag det här? som är till för att hjälpa personer att förstå varför de ser de annonser som de ser i Facebooks och Instagrams flöden. En viktig uppdatering var att sammanställa information till ämnen om hur aktivitet både på och utanför våra tekniker, till exempel att gilla en väns Facebook-sida eller besöka en sportwebbadress, kan påverka maskininlärningsmodellerna vi använder i formandet och leveransen av en visad annons. Vi introducerade också nya exempel och illustrationer som förklarar hur maskininlärningsmodellerna kopplar ihop olika ämnen för att visa relevanta annonser. Vi introducerade dessutom fler sätt för användare att hitta kontrollerna för annonser och gjorde det möjligt att komma åt annonsinställningarna från fler sidor i verktyget Varför ser jag det här?

Vi utvecklade Meta Innehållsbiblioteket (MCL) och API, två nya forskningsverktyg som ger kvalificerade forskare åtkomst till ytterligare offentligt innehåll på Facebook och Instagram, under integritetsskyddande former.

Dessa verktyg ger forskare åtkomst till offentliga data i nära nog realtid, bland annat innehåll från Sidor, Grupper och Evenemang på Facebook, såväl som från kreatörs- och företagskonton på Instagram. Information om innehållet, till exempel antalet reaktioner, delningar, kommentarer och (för första gången) visningar av inlägget finns också tillgängligt. Forskare kan söka, utforska och filtrera innehållet både efter grafiskt användargränssnitt (UI) eller via programmatisk API.

Vi samarbetade med Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR) vid Univeristy of Michigans initiativ Social Media Archive (SOMAR) för att dela offentliga data från våra plattformar. Åtkomsten till begränsade data är där strängt kontrollerad och auktoriserade användare godkänner ett strikt dataanvändande och sekretessvillkor för att få åtkomst.

Vårt arbete med transparent kommunikation innefattar att tillhandahålla extern utbildning som förbättrar förståelsen och medvetenheten om våra metoder samt se till att informationen är tillgänglig och lätt att hitta.

 • Integritetspolicy: här beskrivs hur vi samlar in, använder, delar och överför information, såväl som vilka rättigheter och vilken kontroll personer har över sin integritet.
 • Integritetscenter : Här kan personer få en bättre förståelse för vår praxis så att de kan fatta välgrundade beslut om sin integritet på ett sätt som är rätt för dem. Med hjälp av utbildning och tillgång till integritets- och säkerhetskontroller tar vi itu med några av de vanligaste integritetsproblemen för de miljarder personer som tillbringar sin tid med oss varje dag. Integritetscenter har flera moduler, däribland delning, insamling, användning, säkerhet, ungdomar, generativ AI och annonser, som ger direktkontakt mellan ett problem eller en fundering och de relevanta integritets- och säkerhetskontroller vi har skapat i våra olika appar och tjänster genom åren.
 • Data- ochintegritetsavsnittet i Newsroom: här tillhandahåller vi mer information om hur vi förhåller oss till integritet när det gäller olika specifika funktioner eller problem.

Vi har utvecklat ett antal integritetsverktyg i syfte att ge personer bättre insyn och kontroll, så att de kan få större förståelse för vad de delar och hur deras information används, däribland följande:

 • Integritetskontroll: Vägleder personer genom viktiga integritets- och säkerhetsinställningar på Facebook. Verktyget hjälper användare att stärka kontosäkerheten och hantera vem som kan se vad de delar och hur deras information används. Integritetskontroll har fem separata ämnen som hjälper personer att kontrollera vem som kan se vad de delar, hur deras information används och hur de stärker kontosäkerheten.
  • Vem kan se vad du delar? hjälper personer att granska vem som kan se deras profilinformation, som telefonnummer och e-postadress, såväl som deras inlägg.
  • Så skyddar du ditt konto hjälper personer att stärka kontosäkerheten genom att konfigurerar ett starkare lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering.
  • Så kan andra hitta dig på Facebook gör att personer kan granska vilka sätt andra har för att hitta dem på Facebook och vem som kan skicka vänförfrågningar till dem.
  • Dina datainställningar på Facebook gör att personer kan granska den information som de delar med appar som de är inloggade i via Facebook. De kan också ta bort appar som de inte använder längre.
  • Dina annonsinställningar på Facebook ger information om hur annonser fungerar i våra produkter, gör att personer kan bestämma vilken profilinformation annonsörer kan använda för att visa annonser för dem och ger dem möjlighet att styra vem som kan se deras sociala interaktioner, som gilla-markeringar, tillsammans med annonser.
 • Aktivitet utanför Metas tekniker: tillhandahåller ett sammandrag av den aktivitet som företag och organisationer delar med oss om personers interaktioner, till exempel deras besök i appar eller på webbplatser, och ger personer möjligheten att koppla bort sin tidigare aktivitet från sitt konto.
 • Hantera aktivitet: Gör att personer kan hantera många inlägg samtidigt med hjälp av filter som gör det lättare att hitta det du letar efter, till exempel inlägg med specifika personer eller från ett specifikt datumintervall. Det innehåller också en borttagningskontroll som ger ett mer permanent alternativ, så att personer kan flytta stora mängder gamla inlägg till papperskorgen. Inlägg som skickas till papperskorgen tas bort efter 30 dagar, såvida de inte tas bort manuellt eller återställs innan dess.
03. Investeringar i teknisk integritet

Vi investerar i tekniska innovationer som ger våra användare integritetsfördelar

"Investering i infrastruktur bidrar till att säkerställa att integriteten är inbyggd i allt vi skapar. Det gör det möjligt för oss att bygga innovativa, värdefulla produkter för personer på ett integritetssäkert sätt."


Michel Protti, Chief Privacy Officer for Product

Photo of two people collaborating

Vi fortsätter att bygga integritetsmedveten infrastruktur, vilket innebär skalbara och innovativa infrastrukturlösningar som gör det möjligt för tekniker att lättare hantera integritetskrav medan de skapar produkter. Integritetsmedveten infrastruktur ger oss möjligheten att använda automatisering i större utsträckning, snarare än att i första hand förlita oss på personer och manuella processer för att verifiera att vi uppfyller vårt integritetsansvar.

Vi minskar proaktivt mängden data som vi samlar in och använder genom att implementera innovativa verktyg och tekniker för hela Meta. Vi fortsätter att investera i integritetsstärkande tekniker (PET:er). Detta är tekniker som, utifrån avancerade krypteringstekniker och statistiska tekniker, hjälper oss att minimera mängden data vi samlar in, behandlar och använder. Vi har arbetat för att ge detta projekt öppen källkod i fall där tekniken är användbar för det bredare ekosystemet, bland annat PET:er för AI via PyTorch. Våra investeringar i PET:er hjälpte oss dessutom att aktivera en ny kryptografisk säkerhetsfunktion på WhatsApp som bidrar till att verifiera att användares anslutningar och konversationer är skyddade utifrån nyckeltransparens. Denna funktion minskar möjligheten att en tredje part utger sig för att vara den person eller det företag som en användare vill komma i kontakt och dela krypterade meddelanden med. Vi gör detta genom att kontrollera giltigheten för konversationens offentliga nycklar mot en katalog från serverhållet som lagrar offentliga nycklar med användarinformation och sedan tillhandahåller ett offentligt tillgängligt integritetsbevarande granskningsregister där alla kan verifiera att data inte har tagits bort eller modifierats.

På liknande sätt har vi utvecklat ett ramverk för borttagning av kod och resurser som vägleder tekniker genom avvecklingen av en produkt på ett säkert och effektivt sätt. Produktavveckling är en komplex process som innefattar interna och externa beroendeförhållanden, bland annat beroendeförhållanden till andra Meta-produkter som kanske inte ingår i avvecklingen. Som ett sätt att hantera detta innefattar vårt ramverk Systematic Code and Asset Removal Framework (SCARF) verktyg för arbetsflödeshantering som sparar teknikernas tid genom att identifiera beroendeförhållanden och rätt arbetsordning när det gäller att städa upp en produkt. SCARF innefattar dessutom undersystem som tar bort död kod och oanvända datatyper på ett säkert sätt.

SCARF ligger till grund för tusentals manuella avvecklingsprojekt, vid sidan av de miljoner kod- och dataresurser som det har städat bort automatiskt. Det är också användbart för våra integritetsteam, som använder verktyget för att övervaka förloppen vid pågående produktavvecklingar och se till att de slutförs i tid.

04. PÅGÅENDE INTEGRITETSENGAGEMANG

Vi investerar i integritet och åtar oss att ständigt förbättras

"Att få till integriteten på ett bra sätt är en pågående, gemensam investering för hela företaget och ansvaret att främja vårt uppdrag ligger på alla Metas medarbetare."Michel Protti, Chief Privacy Officer for Product

Det är avgörande för vår verksamhet och vår vision för framtiden att skydda användarnas data och integritet. Därför förfinar och förbättrar vi ständigt vårt integritetsprogram och våra produkter. Vi svarar på föränderliga förväntningar och teknisk utveckling och samarbetar med beslutsfattare och dataskyddsexperter för att hitta lösningar på aldrig tidigare skådade utmaningar, och delar med oss av våra framsteg längs vägen.